Jersinia

24 teksty – auto­rem jest Jer­si­nia.

Niebo fan­tazji - ziemia opcji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 sierpnia 2014, 12:43

Życie dziw­niej­sze niż fik­cja, zas­ka­kuje każde­go dnia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2013, 20:46

Z prob­le­mami jest jak z cho­roba­mi, le­piej za­pobiegać niż leczyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2012, 12:53

Prob­le­my są jak chmu­ry. Jeśli je roz­go­nisz, one nie znikną, zaw­sze będą gdzieś obok. Do­piero gdy wzniesiesz się po­nad nie, zo­baczysz słońce! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 września 2012, 17:50

Małżeństwo z miłości, jest jak wrzątek - tyl­ko będzie stygnąć! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 września 2012, 20:11

We­sołych ta­lerzy i mok­re­go sek­su! ;-) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 kwietnia 2012, 21:20

Mężczyźni wolą ko­biety szczęśli­we i pew­ne siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 kwietnia 2012, 16:14

Poz­nałam cenę szczęścia. Jest niższa od je­go war­tości rynkowej. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 stycznia 2012, 17:19

Seks to pro­zac dla sa­mot­nej dziewczyny. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 stycznia 2012, 21:03

Ten nas­trój, te świece dookoła, na ścianach tańczą cienie, wy­marzo­na chwi­la by przyszedł książę na białym ko­niu... i wkręcił wreszcie te bezpieczniki! 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 stycznia 2012, 19:36
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

21 października 2014, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Karmić marze­nia. Głodzić wątpli­wości.  

21 października 2014, 11:37onejka sko­men­to­wał tek­st Karmić marze­nia. Głodzić wątpli­wości.  

3 sierpnia 2014, 12:43Jersinia do­dał no­wy tek­st Niebo fan­tazji - ziemia [...]